Soutěž Kovotour Plus o statisícové ceny - Novinky CS | Kovotour.cz

Kovotour plus
Volejte Call Centrum
14 001
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.
Po-Pá 8.00-21.00
So-Ne 9.00-21.00

Soutěž Kovotour Plus o statisícové ceny


 


 

 PRAVIDLA SOUTĚŽE KOVOTOUR PLUS S.R.O. 


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tento soutěžní řád vydává pořadatel a organizátor soutěže (dále jen „Soutěže“ nebo též jednotlivě „Soutěž“) KOVOTOUR PLUS s. r. o., IČO: 623 01 055, DIČ: CZ 623 01 055 se sídlem Přívozská 12, 702 00 Ostrava 1, zapsaná v obchodním rejst­říku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 12660, jednající Bc. Jiřím Hájkem, jednatelem (dále jen „Pořadatel“) a to za účelem stanovení pravidel účasti v Soutěžích, jakož i podmínek určení výherce Soutěži (dále jen soutěžní řád“).

1.2. Pořadatel pořádá soutěžní akci prostřednictvím veřejné reklamní akce a svých webových aplikací dostupných na adre­sách uvedených v herních řádech jednotlivých Soutěží (dále jen „Webové stránky“).


2. SOUTĚŽ
2.1. Účastníkem Soutěže (dále jen „Soutěžící“) se stává osoba, která se zúčastní soutěže:
1. objednáním libovolné letecké dovolené z nabídky KOVOTOUR PLUS
a zároveň 2. vyplněním formuláře na webové stránce a zodpovězení soutěžních otázek,
2.2. Do losování budou zařazeny došlé vyplněné formuláře se správnými odpověďmi a s kontaktními údaji účastníka soutěže (jméno, příjmení, email a telefon).
2.3. Soutěžícím nemůže být smluvní partner spol. KOVOTOUR PLUS s.r.o.
2.4. Soutěž probíhá v termínu 01.04.2019 - 15.08.2019
2.5. Soutěž nepředstavuje loterii, podobnou soutěž ani spotře­bitelskou soutěž ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.


3. VÝHRA
3.1. Výhrou se rozumí cena stanovená v soutěžním řádu Soutě­že a to:
1 výherce získá týdenní leteckou dovolenou v hotelu Splendid v Černé Hoře pro 2 osoby
3 výherci získají týdenní leteckou dovolenou v hotelu Korali Club s All Inclusive v Černé Hoře pro 2 osoby
5 výherci  získají relaxační pobytový balíček na Horském hotelu Čeladenka v Beskydech pro 2 osoby.

3.2. Výhra bude vyhodnocena dne 22.08.2019. Vítěz bude kontaktován telefonicky nebo emailem.
3.3. Výherce je povinen sdělit Pořadateli nejpozději do 7 dnů (nebo s ohle­dem na termín odletu v co nejkratší době) od oznámení Pořadatele o výhře své jmé­no, příjmení a místo svého bydliště a případně další údaje dle požadavků Pořadatele.
3.4. Pořadatel je oprávněn ověřit, zda účastník splňuje požadav­ky kladené na jeho účast v Soutěži zákonem a pravidly Soutěže. Nesplňuje-li některý výherce požadavky dle zákona či těchto pravidel Soutěže, není Pořadatel povinen výherci cenu udělit.
3.5. Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru jakkoliv reklamovat. Výherce nemů­že nárokovat výhru formou finančního plnění.


4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OB­CHODNÍCH SDĚLENÍ
4.1. Ochrana osobních údajů Soutěžícího, který je fyzickou oso­bou, je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osob­ních údajů, v platném znění.
4.2. Soutěžící, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracová­ním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa byd­liště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, datum narození, (společně též jako „Osobní údaje“) a to i pro účely zasílání ob­chodních sdělení Pořadatelem.
4.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě auto­matizovaným způsobem.
4.4. Soutěžící vstupem do soutěže potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Soutěžící prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Pořadateli odvolat písemným oznámením do­ručeným na adresu Pořadatele.
4.5. V případě, že by se Soutěžící domníval, že Pořadatel nebo zpracovatel, uvedený v čl. 4.3 herního řádu provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osob­ního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpraco­vání, může:
4.5.1. požádat Pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení.
4.5.2. požadovat, aby Pořadatel nebo zpracovatel odstranil tak­to vzniklý stav. Nevyhoví-li Pořadatel nebo zpracovatel žádosti, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osob­ních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Soutěží­cího obrátit se s podnětem bezprostředně na Úřad pro ochranu osobních údajů.
4.6. Požádá-li Soutěžící o sdělení informace o zpracování svých Osobních údajů, je mu Pořadatel povinen tuto informaci sdělit.
4.7. Soutěžící souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdě­lení ze strany Pořadatele, souvisejících se službami nebo pod­nikáním Pořadatele, na elektronickou adresu Soutěžícího a se zasíláním obchodních sdělení.


5. OSTATNÍ USTANOVENÍ
5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit a doplňovat obsah her­ního řádu, případně soutěž zkrátit nebo zrušit.

V Ostravě, dne 31.03.2019

Vyhledávání