Vojenská zdravotní pojišťovna - Přímořské ozdravné pobyty dětí 2016 - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

Vojenská zdravotní pojišťovna - Přímořské ozdravné pobyty dětí 2016

 

Ozdravný pobyt ČERNÁ HORA – Ulcinj, komplex Bellevue

Přímořské ozdravné pobyty zajišťuje společnost KOVOTOUR  PLUS s.r.o., Ostrava.

Lokalita

Lokalita ozdravných pobytů je v oblasti Jaderského moře. Ulcinjská riviéra je nejjižnějším pásmem černohorského pobřeží, leží 23 km od Baru. Hotelový komplex Bellevue s polohou přímo u moře se nachází 3 km od centra města Ulcinj.

Vedle města se prostírá nejdelší písečná pláž Jaderského moře. Pláž je pokryta jemným pískem, který je bohatý na minerální prvky. Vstup do vody je velmi pozvolný, umožňuje bezpečné koupání dětí. Průměrná teplota vzduchu v měsících červnu – srpnu se pohybuje mezi 28 - 35 °C, průměrná teplota vody je 24 – 26 °C. Platí se Eurem.

Termíny v roce 2016

 • 01CH    04. 07. – 18. 07.
 • 02CH    18. 07. – 01. 08.
 • 03CH    01. 08. – 15. 08.
 • 04CH    15. 08. – 29. 08.

Další informace k ozdravnému pobytu v Černé Hoře

Cena - výše finančního příspěvku zákonných zástupců dítěte na přímořský ozdravný pobyt činí po slevě 5.900 Kč na jedno dítě. Sleva se nevztahuje na děti již jednou přihlášené na pobyt před datem 1.6.2016.

Ubytování je zajištěno ve 2 - 4 lůžkových klimatizovaných pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením a s centrální recepcí.

Stravování je zajištěno 5x denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře) včetně plnohodnotného pitného režimu.

Letecká doprava dětí je zajištěna charterovými lety z Letiště Václava Havla Praha do Podgorice a zpět, s délkou letu cca 1 hodina 40 minut.
Děti obdrží v letadle při cestě tam i zpět občerstvení. Do ubytovacího místa je zajištěn transfer dětí klimatizovanými autobusy a trvá cca 1 hodinu 30 minut.
Dopravu dětí na Letiště Václava Havla Praha a zpět si zajistí zákonní zástupci individuálně. 

Základní zdravotní péči zabezpečují 2 lékaři, 2 zdravotní sestry, kteří provádí u všech dětí vstupní, průběžnou a výstupní prohlídku. Výsledky jsou zaznamenány do lékařské zprávy, která se předává zákonným zástupcům dětí při ukončení ozdravného pobytu. Zákonný zástupce předá lékařskou zprávu ošetřujícímu lékaři dítěte. Zdravotnický personál je též zodpovědný za dodržování pravidelné medikace dětí s dlouhodobou léčbou a provádí pravidelné kontroly zdravotního stavu dětí. 

Pojištění je zajištěno pro cesty a pobyt v zahraničí, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění odpovědnosti za neúmyslně způsobené škody.

Doprovodný personál tvoří pedagogičtí pracovníci (oddíloví vedoucí), hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího a sportovně – kulturní animátor. Jeden pedagogický pracovník má na starosti max. 10 dětí. 

Storno poplatek
Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce) dítěte na povinnost uhradit stornovací poplatek při zrušení závazně přihlášeného pobytu z jiných než zdravotních důvodů.
Stornovací poplatek se hradí z celkové výše ozdravného pobytu, která činí 22.490 Kč.

15 % z ceny zájezdu 60 a více kalendářních dnů před prvním dnem čerpání služeb
30 % z ceny zájezdu od 59 do 30 kalendářních dnů před prvním dnem čerpání služeb
50 % z ceny zájezdu od 29 do 21 kalendářních dnů před prvním dnem čerpání služeb
75 % z ceny zájezdu od 20 do 15 kalendářních dnů před prvním dnem čerpání služeb
90 % z ceny zájezdu od 14 do 7 kalendářních dnů před prvním dnem čerpání služeb
100 % z ceny zájezdu v době kratší než 6 kalendářních dnů před prvním dnem čerpání služeb
Zájezdem se pro tyto účely rozumí „ozdravný pobyt“. 

Jak své dítě přihlásit

1. Vyplněnou Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt a Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR zde (návrh vyplní praktický lékař pro děti a dorost) zašlete současně (žádost a návrh 1díl + 2 díl) poštou na adresu:

 

Lýdie Vinařová (nebo Alena Tvrdá), Ústředí VoZP ČR, OZP, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

Žádost bez Návrhu na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR je neplatná.

2. U nenaplněných turnusů je doba pro podání žádostí prodloužena. Nejpozději je možné zaslat žádost s návrhem 14 dní před zahájením konkrétního turnusu.

3. Při vyplňování návrhu upozorněte lékaře, aby uvedl veškeré skutečnosti týkající se zdravotního stavu Vašeho dítěte. Zejména je nutné uvést všechna potravinová omezení, alergie na potraviny, údaje, které mají vliv na změnu stravování, úrazy, operace, zvláštnosti v chování apod. Vyjádření specialisty může být přiloženo formou samostatné lékařské zprávy potvrzené lékařem.

4. Návrhy na OP, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou posuzovány. Nebudou posuzovány návrhy, které nejsou na předepsaném formuláři.

5. O zařazení dítěte na OP rozhodne revizní lékař VoZP ČR na základě posouzení závažnosti zdravotního stavu dítěte. Konečné rozhodnutí o účasti dítěte je v kompetenci lékaře turnusu OP.

6. V průběhu měsíce června, po schválení OP revizním lékařem VoZP ČR Vám bude zaslána (společností KOVOTOUR PLUS, s.r.o.) závazná přihláška, organizační pokyny, způsob úhrady Vašeho příspěvku a formuláře potřebné k OP.

Děti, které závaznou přihlášku neobdrží, budou evidovány jako náhradníci. V případě, že se uvolní místo v požadovaném turnusu, budou rodiče obratem informováni.

7. VoZP ČR si vyhrazuje právo definitivního výběru termínu. V případě naplnění kapacity Vámi zvoleného turnusu bude dítě zařazeno do náhradního turnusu.

8. Zákonní zástupci mohou své dítě přihlásit pouze na jeden OP, a to na tuzemský nebo přímořský.

9. Platbu uhraďte nejpozději 6 týdnů před nástupem na OP nebo dle data uvedeného v zaslaném informačním dopise.

10. U přímořského OP musí mít každé dítě vlastní cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu z OP, nebo platný občanský průkaz, typu identifikační karty, v dolní části se strojově čitelnou zónou.

11. Pokud dítě nemůže nastoupit na OP ze zdravotních důvodů je nutno písemně informovat VOZP ČR o zrušení OP a doložit storno OP písemným zdůvodněním.

12. Na OP nebudou zařazeny děti, které měly v předchozím období problémy s dodržováním kázně nebo byl u nich zaznamenán kázeňský přestupek či nezvladatelné chování.

 

Přečtěte si podmínky

V případě zájmu o ozdravný pobyt si pozorně přečtěte "Podmínky účasti dětí na ozdravném pobytu!"

Podmínky účasti dětí na ozdravném pobytu

Věk a podmínky účasti dětí na OP

 • 7 – 17 let (v den odjezdu na OP dítě dovrší 7 let věku - ročník 2009 a v den návratu z OP dítě nedovrší věk 18 let - ročník 1998), 
 • dítě a jeden ze zákonných zástupců je pojištěn u VoZP ČR minimálně 3 měsíce před nástupem na OP,
 • dítě splňuje podmínky dle níže uvedených zdravotních indikací,
 • dítě je schopno respektovat podmínky OP.

Zdravotní indikace a doporučené diagnózy pro OP

Informute praktického lékaře pro děti a dorost, který bude vyplňovat formulář „Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR“ o zdravotních indikacích pro účast na OP.
Obecně indikovaná jsou stabilizovaná chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy imunity a nemoci kůže.
J30 - J34                      vasomotorická a alergická rýma, chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu, chronický zánět vedlejších nosních dutin, hypertrofie slizniční
 J37chronický zánět hrtanu i průdušnic
 J41 prostá chronická bronchitida
 J44.8, J44.9chronická obstruktivní plicní nemoc
 J45astma
 D80 - D84počáteční stádia či neúplné obrazy poruch imunity
 L20 - L23atopická a seboroická dermatitida, alergická kontaktní dermatitida
 L25 neurčená kontaktní dermatitida
 L30jiná dermatitida
 L40psoriáza

Obecné kontraindikace OP

 • Všechny kontraindikace platné pro lázeňskou léčbu dle přílohy k vyhlášce č. 2/2015 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost,
 • alergie na bioklimatické podmínky přímořského regionu jižní Evropy - alergie na sluneční záření, na jód,
 • diabetes mellitus,
 • celková léčba kortikoidy,
 • epilepsie, vrozené vady limitující pobyt v dětském kolektivu,
 • malabsorbční syndrom,
 • onemocnění vyžadující bezlepkovou dietu nebo jiná nutná dietní omezení,
 • polyvalentní potravinová alergie,
 • tuberkulóza a bronchiektázie,
 • onemocnění pohybového aparátu s poruchou lokomoce,
 • pomočování,
 • závažné srdeční choroby a vady, poruchy krevní srážlivosti,
 • poruchy chování a duševní poruchy vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření, kontroly a ambulantní léčbu, nebo zvláštní pedagogickou péči. 

 Více informací


 

Vyhledávání