SOUTĚŽ S KOVOTOUR PLUS O DOVOLENOU SNŮ - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

SOUTĚŽ S KOVOTOUR PLUS O DOVOLENOU SNŮ

Soutěž byla ukončena.

 

1. cena - týdenní letecká dovolená v hotelu Splendid v Černé Hoře:

Jan Neuvirt, Ostrava-Zábřeh
 
2. cena - týdenní letecká dovolená v hotelu Korali AI club v Černé Hoře:
 Josef Laštůvka, České Budějovice
 
3. cena - týdenní pobyt na Horském hotelu Čeladenka v Beskydech:
Ivette Čechová,  Brandýs nad Labem

 

 Výhercům gratulujeme a pro ostatní tady máme akci TÝDEN DĚTÍ - děti zcela zdarma vč. letenky.

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE KOVOTOUR PLUS S.R.O. O DOVOLENOU SNŮ:

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tento soutěžní řád vydává pořadatel a organizátor soutěže (dále jen „Soutěže“ nebo též jednotlivě „Soutěž“) KOVOTOUR PLUS s. r. o.,
IČO: 623 01 055, DIČ: CZ 623 01 055 se sídlem Přívozská 12, 702 00 Ostrava 1, zapsaná v obchodním rejst­říku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 12660, jednající Bc. Jiřím Hájkem, jednatelem (dále jen „Pořadatel“) a to za účelem stanovení pravidel účasti v Soutěžích, jakož i podmínek určení výherce Soutěži (dále jen soutěžní řád“).

1.2. Pořadatel pořádá soutěžní akci prostřednictvím veřejné reklamní akce a svých webových aplikací dostupných na adre­sách uvedených v herních řádech jednotlivých Soutěží (dále jen „Webové stránky“).

 

2. SOUTĚŽ

 

2.1. Účastníkem Soutěže (dále jen „Soutěžící“) se stává osoba, která se zúčastní Soutěže o dovolenou snů:

1. vyplněním formuláře na webové stránce a zodpovězením soutěžních otázek,

nebo 2. zaslá­ním e-mailu na soutez@kovotour.cz se správnými odpovědmi

nebo 3. poštou na adresu: Přívozská 12, 702 00 Ostrava 1.

2.2. Do losování budou zařazeny emaily případně došlé dopisy se správnými odpověďmi a s kontaktními údají účatníka soutěže (jméno, příjmení, email, telefon a korespondeční adresa).

2.3. Soutěžícím nemůže být smluvní partner spol. KOVOTOUR PLUS s.r.o.

2.4. Soutěž probíhá v termínu 01.04. 2015 - 15.05.2015

2.5. Soutěž nepředstavuje loterii, podobnou soutěž ani spotře­bitelskou soutěž ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.

 

3. VÝHRA

 

3.1. Výhrou se rozumí cena stanovená v soutěžním řádu Soutě­že a to:

1. cena týdenní letecká dovolená v hotelu Splendid (5 lodiček) v Černé Hoře pro 2 osoby

2. cena týdenní letecká dovolená v hotelu Korali AI Club (3 lodičky) v Černé Hoře pro 2 osoby

3. cena týdenní pobyt na Horském hotelu Čeladenka (4 lodičky) v Beskydech pro 2 osoby.

3.2. Výhra bude vyhodnocena dne 31.05.2015. Vítěz bude zve­řejněn na webových stránkách KOVOTOUR PLUS s.r.o.

3.3. Výherce je povinen sdělit Pořadateli nejpozději do 7 dnů (nebo s ohle­dem na termín odletu v co nejkratší době) od oznámení Pořadatele o výhře své jmé­no, příjmení a místo svého bydliště a případně další údaje dle požadavků Pořadatele.

3.4. Pořadatel je oprávněn ověřit, zda účastník splňuje požadav­ky kladené na jeho účast v Soutěži zákonem a pravidly Soutěže. Nesplňuje-li některý výherce požadavky dle zákona či těchto pravidel Soutěže, není Pořadatel povinen výherci cenu udělit.

3.5. Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru jakkoliv reklamovat. Výherce nemů­že nárokovat výhru formou finančního plnění.

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OB­CHODNÍCH SDĚLENÍ

 

4.1. Ochrana osobních údajů Soutěžícího, který je fyzickou oso­bou, je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osob­ních údajů, v platném znění.

4.2. Soutěžící, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracová­ním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa byd­liště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, datum narození, (společně též jako „Osobní údaje“) a to i pro účely zasílání ob­chodních sdělení Pořadatelem.

4.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě auto­matizovaným způsobem.

4.4. Soutěžící vstupem do soutěže potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Soutěžící prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Pořadateli odvolat písemným oznámením do­ručeným na adresu Pořadatele.

4.5. V případě, že by se Soutěžící domníval, že Pořadatel nebo zpracovatel, uvedený v čl. 4.3 herního řádu provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osob­ního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpraco­vání, může:

4.5.1. požádat Pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení.

4.5.2. požadovat, aby Pořadatel nebo zpracovatel odstranil tak­to vzniklý stav. Nevyhoví-li Pořadatel nebo zpracovatel žádosti, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osob­ních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Soutěží­cího obrátit se s podnětem bezprostředně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4.6. Požádá-li Soutěžící o sdělení informace o zpracování svých Osobních údajů, je mu Pořadatel povinen tuto informaci sdělit.

4.7. Soutěžící souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdě­lení ze strany Pořadatele, souvisejících se službami nebo pod­nikáním Pořadatele, na elektronickou adresu Soutěžícího a se zasíláním obchodních sdělení.

 

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 

5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit a doplňovat obsah her­ního řádu.

V Ostravě, dne 01.04.2015

 

Vyhledávání