Pravidla soutěže Vyhraj dovolenou u moře - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

Pravidla soutěže Vyhraj dovolenou u moře


 

Vyhrajte v Promo akci „Vyhrajte dovolenou u moře“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Promo akce „Vyhrajte dovolenou u moře“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Promo akce, obsažená v propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.Pravidla a podmínky Promo akce

1. Vyhlašovatelem, organizátorem, pořadatelem a provozovatelem Promo akce „Vyhrajte dovolenou u moře“ (dále jen „Promo akce” nebo „akce“) je společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o. se sídlem Přívozská 949/12, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO 62301055, DIČ CZ62301055, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, (dále jen „Organizátor”). Soutěž se řídí výlučně těmito Pravidly a podmínkami Promo akce (dále jen „Pravidla”).

 

2. Technickým správcem telekomunikačního systému pro vyhodnocení výherců Promo akce je společnost Vodafone Czech Republic a.s se sídlem: náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha, IČO: 25788001 (dále jen „Technický správce“)

 

3. Podmínky účasti
a) Promo akce se mohou účastnit pouze fyzické osoby, spotřebitelé, starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „účastník akce“).
b) Z účasti v Promo akci jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Organizátora a jeho mateřských, resp. dceřiných společností.

 

4. Místo a doba konání Promo akce
a) Promo akce se koná v době od 16.9.2018 00:00:01 hod do 7.10. 2018 23:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky prostřednictvím poboček České pošty, s.p. (dále jen „Česká pošta“).

 

5. Účast v Promo akci:
Účastník se Promo akce zúčastní tak, že v době konání zakoupí na pobočce České pošty minimálně 1 ks Předplacené karty na volání Vodafone nebo 1 ks Předplacené karty na SMS a data Vodafone (dále jen „SIM karta“) a následně ji řádně aktivuje.

 

6. Výhry a jejich předání
Do soutěže jsou vloženy následující výhry:
- 1x zájezd pro dvě osoby z nabídky Partnera v hodnotě 50.000,- Kč,
- 10x slevový poukaz na nákup zájezdu z katalogu Partnera 2019 platný do 31.10.2018 v hodnotě 5.000,- Kč,

 

7. Výherce
Výhercem výhry „zájezd pro dvě osoby z nabídky Partnera v hodnotě 50.000,- Kč“, v akci se stane účastník, který aktivuje zakoupenou SIM kartu (dále jen „aktivace“) v pořadí jako 100. v době od 16. 9. 2018 do 7. 10. 2018.
V případě, že se nepodaří kontaktovat zákazníka (3 pokusy o kontakt), který dle uvedeného pořadí má dostat příslušnou cenu v soutěži, bude kontaktován a cena připadne hned následujícímu zákazníkovi, který ve stanoveném období řádně zakoupil a aktivoval svou předplacenou kartu Vodafone v době od 16. 9. 2018 do 7. 10. 2018.
Pro přiznání výhry je rozhodující systémový zápis data a času aktivace v archivačním systému Technického správce. 
Výhercem výhry „slevový poukaz na nákup zájezdu z katalogu Partnera 2019 platný do 31.10.2018 v hodnotě 5.000,-Kč,“ v akci se stane účastník, který aktivuje zakoupenou SIM kartu a to v pořadí jako 200., 210., 220. a tak dále (vždy po 10) až do 290. v době od 16. 9. 2018 do 7. 10. 2018.
V případě, že se nepodaří kontaktovat zákazníka (3 pokusy o kontakt), který dle uvedeného pořadí má dostat příslušnou cenu v soutěži, bude kontaktován a cena připadne hned následujícímu zákazníkovi, který ve stanoveném období řádně zakoupil a aktivoval svou předplacenou kartu Vodafone v době od 16. 9. 2018 do 7. 10. 2018.
Pro přiznání výhry je rozhodující systémový zápis data a času aktivace v archivačním systému Technického správce. 
Společná ustanovení pro výherce a výhry v akci:
Každý jednotlivý účastník, může získat v době konání akce pouze jednu výhru. 

 

8. Oznámení a předání výhry
Výherci jsou informováni o zisku výhry do 15 dnů od skončení akce telefonicky nebo formou SMS a jsou požádáni o zaslání kontaktních údajů, tedy jména, příjmení a celé adresy na území ČR na email [email protected] Výhru Organizátor předá výherci nejpozději do 21 dnů od skončení akce a to na vybraných pobočkách České pošty, kde došlo k zakoupení výherní SIM karty, a to pouze v případě, že výherce/ci předložili a řádně zaslali své kontaktní údaje.
Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou výhercem. 

 

9. Práva a omezení
a) Pokud bude účastník akce podezřelý z nepoctivého jednání v rámci Promo akce nebo z jakéhokoliv jiného jednání v rámci Promo akce, které odporuje dobrým mravům, bude takový účastník z akce vyloučen, a v případě vzniku nároku na výhru bude výhra předána dalšímu bezprostředně následujícímu účastníkovi v pořadí.
b) Vyobrazení výher na dokumentech souvisejících s Promo akcí, internetových stránkách, případně jinde, jsou pouze ilustrativní. Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla nebo výhru v Promo akci při zachování její hodnoty (viz Závěrečná ustanovení), přičemž v této souvislosti není možné požadovat finanční náhradu, ani se jejího vyplácení domáhat soudní cestou. Jakákoliv účast neshodující se s těmito Pravidly se považuje za neplatnou.

 

10. Účast v Promo akci, zpracování osobních údajů a šíření projevů osobnostní povahy
a) Účast v Promo akci je dobrovolná. Účastník Promo akce aktivací vyslovuje souhlas s těmito Pravidly. Účastník Promo akce tím zároveň dává Organizátorovi Promo akce svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon OOU“) a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech s tím, aby jeho osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, elektronická (emailová) adresa (dále jen „osobní údaje“) byly pro účely (i) realizace a vyhodnocení Promo akce, (ii) zjišťování spokojenosti Účastníka Promo akce s poskytovanými službami, (iii) nabídky a průzkumu nabídky obchodu a služeb, (iv) jiných marketingových, reklamních a průzkumných účelů, (v) velkoobchodu a maloobchodu – vytváření databáze zákazníků, (vi) vedení statistiky, (vii) vedení archivu podle příslušného zákona zpracovávány Organizátorem jako správcem osobních údajů.
b) Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, který pro Organizátora osobní údaje zpracovává. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí Účastníka Promo akce zpřístupněny, ledaže by povinnost poskytnout osobní údaje Účastníka Promo akce vyplývala ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím Účastníka Promo akce. Účastník Promo akce dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, do doby žádosti o likvidaci osobních údajů. Tento souhlas může být Účastníkem Promo akce písemně odvolán na adrese sídla Organizátora.
c) Účastník Promo akce má dle § 11 zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Účastník Promo akce má dále dle § 12 zákona OOU, pokud o to Organizátora požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a Organizátor je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Účastník Promo akce má zároveň dle § 21 zákona OOU právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka Promo akce nebo v rozporu se zákonem, požádat Organizátora o vysvětlení, resp. požadovat, aby Organizátor takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
d) Účastník Promo akce dává v souladu se zákonem 480/2000 Sb., o některých službách informační společnosti souhlas Organizátorovi k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb Organizátora prostřednictvím elektronické pošty, poštovní adresy Účastníka Promo akce či telefonu. Tento souhlas může být Účastníkem Promo akce písemně odvolán na adrese sídla Organizátora.
e) Účastníci Promo akce výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít v souladu s § 77 a násled. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto akcí a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

11. Závěrečná ustanovení
a) Promo akce se řídí výhradně těmito Pravidly a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží pouze pro informační účely. Pravidla jsou k dispozici na webové stránce www.kovotour.cz. Originál je uložen v sídle Organizátora.
b) Organizátor, si vyhrazuje právo autoritativně a s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách týkající se této akce, včetně výsledného pořadí účastníků – tedy i o výhercích jednotlivých soutěží.
c) Každý Účastník Promo akce se účastní Promo akce s vědomím, že může požadovat výhry pouze v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Pravidly. Při jakémkoliv porušení pravidel Promo akce či při podezření na nekalé či podvodné jednání účastníka si Organizátor vyhrazuje právo účastníka z Promo akce bez náhrady vyřadit (a to v případě, že účastníkovi dopomohla svým podvodným či nekalým jednáním k výhře třetí osoba).
d) Výsledky Promo akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v Promo akci či výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek Promo akce účastníkem, je účastník povinen Organizátorovi prokázat splnění jednotlivých podmínek.
e) Organizátor ani Provozovatel neručí za žádné problémy či technické obtíže související s účastí účastníka v Promo akci či v souvislosti s předáním/doručením a užíváním výher.
f) Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora či Provozovatele, než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.
g) Organizátor ani Provozovatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
h) Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo které se nepodaří rozdělit, odevzdat, doručit na výhercem uvedené kontaktní údaje propadají bez náhrady ve prospěch Organizátora.
i) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla, Promo akci odložit, zkrátit dobu trvání Promo akce, přerušit nebo zrušit Promo akci bez náhrady. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za jiné ceny v ekvivalentní hodnotě, zejm. v případě, že mu nebudou dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. V případě, že dojde ke změnám v těchto Pravidlech, stane se tak formou písemných číslovaných dodatků. Dodatek spolu s novým zněním Pravidel bude dostupné na internetových stránkách www.kovotour.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
j) V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se Promo akce, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.
KOVOTOUR PLUS, s.r.o.

 

Vyhledávání