Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů

Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o., se sídlem Přívozská 949/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 623 01 055 jakožto správce osobních údajů (dále jen „CK“) zpracovává osobní údaje klientů a všech účastníků zájezdu za účelem plnění požadavků vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu (poskytování služeb cestovního ruchu) uzavřené se subjektem osobních údajů (dále jen „klient“).
Osobní údaje jsou zpracovávány jak v písemné podobě (cestovní spis), tak i v automatizované podobě (SW aplikace isTour od společnosti Magic Ware). 
Přístup k osobním údajům má pouze přísně vymezený okruh zaměstnanců CK. K osobním údajům mohou mít přístup také subjekty, které byly CK pověřeny, na základě smluvního vztahu, ke zpracování osobních údajů.  
Zpracovávány jsou osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa, 
e-mailová adresa, telefon, bankovní spojení, státní občanství, typ, číslo a datum expirace cestovního dokladu. V případě, že je pro komunikaci mezi klientem a CK využita telefonická linka Call Centra 14001 (např. za  účelem objednávky služeb, změny služeb, uplatnění reklamace služeb, odstoupení od smlouvy a  výpovědi ze smlouvy), je pořizován také zvukový záznam. 
Osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení a datum narození, jsou za účelem poskytování služeb cestovního ruchu předány pouze smluvním obchodním partnerům v zahraničí, přepravním společnostem a zdravotním pojišťovnám, které zajišťují cestovní pojištění klientů zprostředkované CK. 
Osobní údaje mohou být předávány také subjektům oprávněným ze zákona v souvislosti s případným občansko soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. 
Osobní údaje jsou zpracovávány (uchovávány) po dobu realizace smluvního vztahu (tj. od podpisu smlouvy do doby poskytnutí poslední služby cestovního ruchu) a  následně pro účely uplatnění případné reklamace klienta CK po dobu jednoho měsíce. V případě, že klient po stanovenou dobu uplatní reklamaci, jsou osobní údaje uchovávány do doby vyřízení reklamace a následně po dobu maximálně 2 let pro případnou kontrolu České obchodní inspekce či jiných oprávněných orgánů. Osobní údaje, jejichž účel zpracování již pominul (nebyla po stanovenou dobu klientem uplatněna reklamace) jsou tyto osobní údaje nevratně zlikvidovány. Ponechány jsou pro marketingové účely (poskytování slev a zasílání obchodních sdělení), pouze osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo klienta a  tyto jsou následně uchovávány po dobu 10 let. Osobní údaje zpracovávané pro ochranu práv a právem chráněných zájmů CK a  klientů, zejména v případě občansko soudních, trestních nebo správních řízení, jsou uchovávány do  doby jejich dořešení.
Poskytnutí osobních údajů je povinné a  je  nezbytné pro uzavření a realizaci smluvního vztahu (poskytování služeb cestovního ruchu). 
Klient má právo kdykoli CK žádat o podání informací o dalších podrobnostech zpracování svých osobních údajů a na přístup ke svým osobním údajům. 
V případě, že klient zjistí, nebo se bude domnívat, že CK provádí zpracování osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s  právním předpisem, zejména jsou-li jeho osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, může CK požádat o vysvětlení, popř. aby odstranila takto vzniklý stav (zejména se  může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

 

Informování o zpracování osobních údajů (pořizování zvukových záznamů)

ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů

 

Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o., se sídlem Přívozská 949/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 623 01 055 jakožto správce osobních údajů (dále jen „CK“) monitoruje telefonické hovory linky Call centra 14001 za účelem uzavření nebo plnění předmětu smluv nebo pro jednání o  uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh klienta a zkvalitnění poskytovaných služeb.
Pořizované zvukové záznamy jsou zpracovávány v automatizované podobě a přístup k těmto záznamům má pouze přísně vymezený okruh zaměstnanců CK a případně zaměstnanců společností, které byly CK pověřeny ke zpracování osobních údajů.
Zpracovány jsou všechny osobní údaje zaznamenané v podobě zvukového záznamu v průběhu telefonického hovoru.

 

  • Zvukový záznam je uchováván po dobu maximálně jednoho měsíce, poté je záznamová smyčka přepisována záznamy novějšího data. V případě, řešení reklamace, stížnosti, popřípadě jiného incidentu, může být zvukový záznam (resp. jeho kopie) za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů CK nebo klienta uchováván po delší dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv a právem chráněných zájmů.
  • Zvukový záznam může být předán pouze subjektům oprávněným ze zákona v souvislosti s případným občansko soudním řízení, trestním řízení a správním řízení.

Máte právo kdykoliv CK žádat o podání informací o dalších podrobnostech zpracování svých osobních údajů a na přístup ke svým osobním údajům. 
V případě, že zjistíte, nebo se budete domnívat, že CK provádí zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s  právním předpisem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, můžete CK požádat o vysvětlení, popř. aby odstranila takto vzniklý stav (zejména se  může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

Oblast personální a mzdové agendy

Oblast POZP a PO

Chcete dostávat novinky?